Polityka prywatności

POLITYKA  PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO med-sklep.pl

1.      Czym jest polityka prywatności

Polityka prywatności jest dokumentem o charakterze informacyjnym.  Nie jest umową ani regulaminem, które znajdują się w innych zakładkach aplikacji.Informacje mają charakter ogólny.

Szczegółowa informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępniane są w trakcie ich pozyskiwania za pomocą odpowiednich klauzul informacyjnych. Obejmują one cel i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, okres ich przechowywania oraz odbiorców, którym są one przekazywane.

2.      Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny sklepu Internetowego (z wykorzystaniem plików Cookiem innej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem lub uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie jest Firma Handlowa „ADRIAN” Sp.J. Adrian i Ewa Strzępek z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Słowackiego 4 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w łodzi  KRS pod numerem KRS 0000060912; NIP: 7730009572  (kontakt pod ww. adresem  – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

Inspektorem Ochrony Danych w spółce F.H. „ADRIAN” jest  Adrian Strzępek – kontakt poprzez e-mail: iod@boociki.pl .W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami  ww. danych mogą być również nasi partnerzy  (lista poniżej).

3.      Dbamy o Twoje dane

Dane osobowe naszych Klientów są przetwarzane według zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwana: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (bezpośrednio lub pośrednio – na   podstawie podania imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego PESEL, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub innych czynników określających tożsamość osoby fizycznej).

Administrator danych osobowych zobowiązany jest do dokładania szczególnej staranności mającej na celu ochronę interesów osób, których dane dotyczą. Zapewnia, że zbierane dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych;

–  ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

–  przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

– przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym przede wszystkim  ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem

Administrator chroni  także osoby, które udostępniły swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych witryn i środków komunikacji. W tym portalu społecznościowego /social media/ https://www.facebook.com i stron internetowych oznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których działanie i warunki korzystania oparte są o zapisy regulaminów https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczone przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited,  wśród nic funkcji Facebook Lead Ads, służącej do działań marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

Uwaga!

Administrator www.med-sklep.pl nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

4. Do jakich celów wykorzystywane są Twoje dane?

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody udzielonej przez Klienta lub przepisów prawa.

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu prezentowania dedykowanych klientowi ofert i promocji, dostosowanych do jego preferencji tylko w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły.

Cele przetwarzania Danych Osobowych Administratora www.med-sklep.pl:

– zawarcie i realizacja Umowy lub podjęcie działań (na żądanie Klienta) przed jej zawarciem

– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży – w tym potwierdzenia złożenia zamówienia oraz  rezerwacji i wysłania wybranego w sklepie produktu

– przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;

– prezentowanie reklam, ofert lub promocji produktów lub usług Administratora i partnerów (których lista podana publikowana jest na stronie sklepu internetowego).

– analiza aktywności Klienta, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie) w sposób dostosowywany do jego zainteresowań (w sposób nie wpływający istotnie na jego decyzje)

– zaspokajanie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, również osób trzecich

– wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa ogólnie obowiązującego  w tym np. podatkowych i rachunkowych

– prowadzenie korespondencji , w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości i pytania Klientów.

 5. Z jakich informacji korzystamy?

Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów:

–  podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w tym: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP])

–  podane w celu korzystania z newslettera

– przekazywane podczas składania reklamacji

– uzupełniane w formularzu Facebook Lead Ads

6. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Danych Osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, aczkolwiek jest konieczne do skorzystania z usług i funkcjonalności sklepu np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia oraz wysyłki, korzystania z newslettera itp.

7. Podstawa gromadzenia i przetwarzania danych

Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której jest on stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Obejmuje dane podawane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu

Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera.

Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta.

Podstawą prawną na mocy której również partnerzy Administratora mogą mieć dostęp do tych informacji jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Prezentowanie i tworzenie dedykowanych danemu pełnoletniemu klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO).

W innych celach dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

-dobrowolnie wyrażonych zgód

– obowiązujących przepisów prawa

– niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami

8.  Twoje dane podlegają profilowaniu

Administrator w celu przygotowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do ich zainteresowań, może zapoznawać się z preferencjami poszczególnych klientów, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają Sklep Internetowy oraz rodzaju produktów, które kupuje. Pozwala to na dostosowanie się do potrzeb. Analizy nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klientów. Działania takie  wykonywane są w sposób zautomatyzowany.

Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące preferencji Klienta, które mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie poprzez funkcjonalność Aplikacji, w tym w celu ograniczenia prezentowanych Produktów lub Promocji do konkretnego rozmiaru   lub do konkretnych kategorii  produktów oferowanych w sklepie

9. Czy udostępniasz nam dane ze swojego telefonu?

W celu uruchomienia funkcjonalności Aplikacji polegających na skanowaniu i zapisywaniu kodów kreskowych Produktów, wyszukiwaniu za pośrednictwem  kreślonego punktu odbioru przesyłki, Administrator może uzyskiwać za zgodą Klienta, dostęp do  geolokalizacji urządzenia

10 Kto może otrzymać Twoje dane?

Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Wynika on również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji. W ograniczonym zakresie mogą brać w nim udział partnerzy Administratora, w szczególności  dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują pliki cookies. Katalog tych podmiotów zamieszczono poniżej

11. Twoje dane mogą przekazywane również do państw trzecich

Administrator stosuje narzędzia wspierające bieżącą działalność udostępniane min. przez firmę Google. Za jej pomocą Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zabezpieczenia przekazywanych Danych jest zapewnione poprzez Administratora poprzez standardowe klauzule ochrony danych (opracowanych przez Komisję Europejską) oraz umów powierzenia danych do przetwarzania. W przypadku przekazywania danych do USA podmioty tam zlokalizowane mogą zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/).

12. Prawa Klienta w zakresie ochrony danych osobowych

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do:

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

– dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania  lub usunięcia Danych Osobowych

– cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania

13. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane Osobowe Klientów mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego. W przypadku działań o charakterze marketingowym – do czasu wniesienia sprzeciwu. Jeśli dane związane są z technologią Cookiem itp., w zależności do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (usunięcie plików nie zawsze tożsame z usunięciem Danych).

Przetwarzanie danych osobowych uzależnione od zgody Klienta, odbywa się dopóki zgoda nie zostanie cofnięta.

uwaga:

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

– Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa  będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

– Dane Osobowe przechowujemy dłużej na wypadek roszczeń ze strony Klienta.

14. Przesyłanie informacji handlowych

Posiadamy możliwość komunikowania się z Klientem na odległość za pomocą wiadomość e-mail. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez www.med-sklep.pl lub podmioty, które z nami współpracują mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody po akceptacji regulaminu usługi newsletter.

15. Cookies

Używamy  technologii plików Cookiem, która zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej nasza witrynę internetową, niezależnie od tego, czy dokonują zakupów lub chociażby rejestracji konta.

Technologia cookies uzyskująca dostęp do informacji na komputerze użytkownika podłączonym do sieci ma na celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania z naszego sklepu Internetowego. Pliki używane są w celach statystycznych oraz dla dostosowania treści do zainteresowań użytkownika (w tym reklamowych). Podczas wizyty na www.med-sklep.pl mogą być zbierane w sposób zautomatyzowany dane dotyczące aktywności internetowej.

Czym są pliki „cookies”?

Cookie (tłumaczone czasem jako plik cookies, w skrócie cookie, również ciasteczko) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Cookies a dane osobowe

Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej stronę internetową. Zbierają informacje, które nie stanowią danych osobowych. Niektóre dane mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą poprzez przypisanie określonych zachowań, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji konta. W tym przypadku zastosowanie mają zapisy polityki prywatności dotyczące ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na tylko i wyłącznie na podstawie wyrażenia przez daną Osobę zgody. Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu w sposób domyślny zezwalają na umieszczanie plików cookies, zbierających informację o użytkownikach. Zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies przez nasz sklep internetowy może być w każdym momencie zmodyfikowana lub odwołana. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści dostosowanych do preferencji użytkowników.

Do czego służą nam pliki „cookies”?

Przede wszystkim mają ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryny sklepu internetowego i aplikacji mobilnej np. przez „zapamiętanie” podanych już wcześniej informacji. Dzięki temu  użytkownik nie musi ona za każdym razem podawać ich po raz kolejny. Służą też dostosowaniu zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.

Ponadto cookies służą zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości odwiedzanej witryny zgodnie z jej zainteresowaniami.

Za pomocą plików prowadzimy analizę tego, jak często klient odwiedza Sklep Internetowy oraz jakie produkty najczęściej kupuje. Analiza taka pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników, co pozwala dostosować ofertę do ich potrzeb i zainteresowań.

Cookies wspiera technologię pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do osób wcześniej odwiedzających,  Sklep Internetowy.

Sprzeciw, co do wykorzystywaniu informacji pochodzących z „cookies”?

Klient sklepy może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celach opisanych powyżej. W przypadku wyrażenia wcześniejszej zgody, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakiego rodzaju plików „cookies”  używamy

Wykorzystywane przez nas Cookiem nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla używanego przez niego urządzenia końcowego. Z tego powodu zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Generujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym do chwili wylogowania oraz stałe, które pozostają na urządzeniu   przez czas określony w ich parametrach albo do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Jak długo zabrane za pomocą „cookies” będą przechowywane?

Czas przechowywania informacji jest tożsamy z czasem wskazanym w pkt. 13 niniejszej Polityki Prywatności lub do czasu wniesienia sprzeciwu.  Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

Podmioty, których Cookies mogą znaleźć się na twoim urządzeniu za pośrednictwem sklepu internetowego, które udzielają wsparcia marketingowego

  1. Google AdWords
  2. Google Analytics
  3. DoubleClick
  4. TipMedia
  5. Facebook

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Jak usunąć pliki „cookies”?

Użytkownik internetu może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi wcześniej zgodami w ramach ustawień prywatności bezpośrednie na stronie sklepu lub w używanej przeglądarce internetowej. Sposób usunięcia jest różny w zależności od używanej przeglądarki.

Uwaga!

Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora sklepu uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez www.med-sklep.pl (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

Warto pamiętać

Ograniczenie stosowania plików uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z witryny Sklepu Internetowego.

16. Kontakt z administratorem

Klient ma możliwość w dowolnej chwili skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych www.med-sklep.pl wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy wskazane w polityce, bądź telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu oraz poprzez wiadomość w ramach Serwisu Facebook.

W przypadku kontaktu z ADO w celu dokonania konkretnych czynności może on ponownie zwrócić się o przekazanie danych, w tym osobowych celem potwierdzenia tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek może być niezbędne do dokonania czynności lub przekazania informacji, które interesują daną osobę.

17. Zabezpieczamy Twoje dane

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych właściwe do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

– Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

– Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego

– Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

18 Odnośniki

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.  Regulaminy i polityki prywatności stosowane przez te witryny są ogólnodostępne dla użytkowników

19 Zmiany polityki prywatności

Administrator może zmienić Politykę Prywatności z  ważnych powodów:

– zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora

– rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie

Administrator każdorazowo umieści  informację o zmianach w Polityce.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 2020-02-15